Šibenik

Katedrala Sv. Jakova

Katedrala sv. Jakova u Šibeniku izgrađena je između 1431. i 1535. godine. Ova jedinstvena građevina koja u sebi objedinjuje gotičke i renesansne karakteristike, građena je prema projektu Jurja Dalmatinca kojeg dovršava Nikola Firentinac. Na kamenoj trobrodnoj katedrali posebno se ističu inovativna tehnička rješenja, kupola od međusobno utorenih kamenih ploča te svod. Organička stopljenost arhitekture i skulpture najviše se očituje na frizu apside s nizom od 71 isklesane glave izrazito portretnih karakteristika.

Zasebnu cjelinu fundusa Gliptoteke čini opus kipara i graditelja Jurja Matejeva Dalmatinca s odljevima iz katedrale sv. Jakova u Šibeniku, njegova remek-djela, koje je 2000. godine uvršteno na Popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a.

Model katedrale u Šibeniku, drvo, HZ-845
Model katedrale Sv. Jakova u Šibeniku, drvo, HZ-845
Nacrt katedrale u Šibeniku
Model katedrale Sv. Jakova u Šibeniku

Skulpture sjevernog portala

Juraj Dalmatinac: Sv. Petar i Sv. Jakov,

Skulpture sv. Petra i sv. Jakova, kipara Jurja Dalmatinca, nalaze se u niši sjevernog portala katedrale sv. Jakova. Riječ je o klasičnim renesansnim likovima koji su postavljeni u gotičku nišu, što je karakteristika Jurjevog kiparskog stvaralaštva. Juraj Dalmatinac prikazuje sv. Jakova, zaštitnika šibenske katedrale, sa štapom i hodočasničkim plaštom, dok sv. Petar mirno stoji, pognute glave. Figura sv. Jakova jedini je kiparev primjer potpuno obrađene i dovršene skulpture i sa stražnje strane.

Juraj Dalmatinac: Sv. Petar, 15. st., sadreni odljev, HZ-900
Juraj Dalmatinac: Sv. Petar, 15. st., sadreni odljev, HZ-900
Juraj Dalmatinac: Sv. Jakov, 15. st., sadreni odljev, HZ-901
Juraj Dalmatinac: Sv. Jakov, 15. st., sadreni odljev, HZ-901
Sjeverni portal Šibenske katedrale, Arhiv Gliptoteke HAZU
Sjeverni portal Šibenske katedrale, Arhiv Gliptoteke HAZU

Bonino da Milano: Adam,

Najznačajniji dio sjevernoga zida katedrale jest sjeverni portal, tzv. Lavlja vrata, djelo majstora Bonina iz Milana. Ispred bočnog ulaza u katedralu, smještene su figure lava i lavice koje nose ukrašene oktogonalne stupove na čijim kapitelima stoje figure Adama i Eve. Iznad tih figura dograđeni su gotički baldahini sa ranorenesansnim skulpturama svetog Petra i Jakova (skuplture su djelo Jurja Dalmatinca iz 1445. godine). Nage figure Adama i Eve rad su Bonina iz Milana te su oblikovane u kasnogotičkom stilu što se očituje u položaju i oblikovanju njihovih tijela.

Bonino da Milano:  Adam, 15. st., sadreni odljev, HZ-235
Bonino da Milano: Adam, 15. st., sadreni odljev, HZ-235

Sjeverna fasada katedrale sv. Jakova s frizom glava

Na vijencu triju apsida i dijelu sjeverne fasade isklesana je 71 kamena ljudska glava od kojih je 40 djelo Jurja Dalmatinca, dok su ostale radovi njegovih suradnika. Prilikom obnove katedrale 1850. godine, 14 glava je zamijenjeno radovima slabije klesarske kvalitete. U fundusu Gliptoteke nalaze se kopije glava s katedrale koje se odlikuju dobrom modelacijom i proporcijom, a odišu renesansnim realizmom.

Na sjevernoj fasadi nalazi se kasnogotički portal sa renesansnim skulpturama sv. Petra i sv. Jakova, rad Jurja Dalmatinca.

Detalj arhitekture sa sjevernog zida Šibenske katedrale, 1443. g., sadreni odljev, HZ-867
Detalj arhitekture sa sjevernog zida Šibenske katedrale, 1443. g., sadreni odljev, HZ-867
Friz glava na sjevernoj fasadi Šibenske katedrale, Arhiv Gliptoteke HAZU
Friz glava na sjevernoj fasadi Šibenske katedrale, Arhiv Gliptoteke HAZU

Krstionica

Krstionica šibenske katedrale, mala okrugla prostorija četverolisnog tlocrta, nalazi se ispod poda južne apside, a radi se o prvom djelu mješovitog gotičko-renesansnog stila u Dalmaciji.

Juraj Dalmatinac ovdje je povezao gotičku dekoraciju i renesansnu figuraciju likova u jedinstven sklad. U sredini prostora krstionice tri dječačića s krilima (putti) nose krsni zdenac. Svod krstionice konstruiran je Jurjevom montažnom metodom: sastoji se od samo 9 kamenih dijelova koji su međusobno uglavljeni bez žbuke ili bilo kakvog drugog veziva. Središnji medaljon svoda krstionice ukrašen je reljefom Boga Oca, a u poljima koja ga okružuju nalaze se reljefi anđela, uokvireni dvorednim lisnatim vijencem koji uz ornament rebara čine gotičku komponentu krstionice.

Krstionica Šibenske katedrale, 15. st. sadreni odljev,  HZ-860 Krstionica Šibenske katedrale, 15. st. sadreni odljev,  HZ-860
Krstionica Šibenske katedrale, 15. st. sadreni odljev, HZ-860
Detalji krstionice Šibenske katedrale, 15. st. sadreni odljev,  HZ-860
Detalji krstionice Šibenske katedrale, 15. st. sadreni odljev, HZ-860